Ingangsdatum: 28 juni 2022

Dit Europees Addendum is op u van toepassing indien u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt. Dit addendum dient in samenhang met onze wereldwijde Instructure Privacyverklaring ("Privacyverklaring") gelezen te worden. In geval van tegenstrijdigheden zal dit Addendum doorslaggevend zijn.

Dit Addendum zal u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken in verband met het gebruik van onze Producten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG") en de toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming. Dit Europees Addendum is van toepassing wanneer u onze Producten in de Europese Economische Ruimte (EER) of in het Verenigd Koninkrijk (VK) gebruikt.

Deze Europese bijlage betreft de verwerking door ons voor onze eigen doeleinden als Verwerkingsverantwoordelijke. 

Wanneer wij onze Producten aan onze klanten verstrekken (zoals Universiteiten en andere Academische Instellingen enz.), treden zij op als Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot persoonsgegevens die naar onze Producten worden geüpload of anderszins verwerkt worden in verband met het gebruik van Producten, en Instructure verwerkt de persoonsgegevens alleen namens de zakelijke klant. Gelieve hun specifieke privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over het soort informatie dat in dit verband verwerkt wordt. 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Europese bijlage beschreven verwerking is Instructure Global Limited.

Instructure Global Ltd

New Penderel House, 4th Floor

283-288 High Holborn

Londen, VK WC1V 7HP Engeland

0900 358 4330

Om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@instructure.com 

Verzamelen van informatie.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. In de meeste situaties wordt de informatie rechtstreeks van u verzameld wanneer u onze Producten gebruikt of met ons in interactie bent. Wanneer u onze Producten gebruikt, kunnen wij automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Waar cookies en soortgelijke technologieën gebruikt worden voor het verzamelen van technische gegevens, kunt u ons [Cookiebeleid] raadplegen voor meer informatie.

Wij hebben hieronder een beschrijving gegeven van de manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke van de rechtsgrondslagen wij ons daarbij baseren. Wij hebben, waar nodig, ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn. 

Wanneer wij ons Product, Portfolium, rechtstreeks aan onze klanten/consumenten aanbieden, worden de volgende soorten persoonsgegevens verzameld:

Doel en daarmee verband houdende verwerkingen

Soort Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Account management 

Indien u zich rechtstreeks via ons (en niet via een Academische Instelling) aanmeldt voor Portfolium, zullen wij de beschreven informatie gebruiken om u te identificeren en uw account aan te maken, te verstrekken en te onderhouden en om onze klantrelatie met u te beheren.

Daartoe verwerken wij uw account- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Naam*
 • Geboortedatum*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer
 • Academische Instelling, zoals Universiteit
 • Geografische ligging (land/provincie)
 • Profielinformatie, zoals bio en foto
 • Carrière- en beroepsinformatie
 • Inhoudelijke gegevens, zoals video's en dia's

*Let op: naam, e-mail en geboortedatum zijn verplicht om in te kunnen loggen en de rest kunt u naar eigen goeddunken invullen. 

De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract met u of om op verzoek van u stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

Analytics en productverbetering 

Wij verzamelen informatie over hoe u ons Product, Portfolium, gebruikt. Wij zullen de beschreven informatie gebruiken om onze Producten te analyseren en te verbeteren.

Voor dit doel verwerken wij uw productgebruiksgegevens, zoals

 • gegevens over hoe u onze Producten gebruikt, zoals de tijd die u besteedt aan interactie met bepaalde functies en de datum en tijd van uw bezoeken
 • prestatiegegevens, zoals hoe bepaalde functies van Portfolium worden gebruikt
 • technische informatie, zoals IP-adres, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie (land/staat)

De beschreven gegevens zijn niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor de genoemde doeleinden.

De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf, met inbegrip van onze Producten, te analyseren en te verbeteren.

Voor zover cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt voor analytische doeleinden is de verwerking waar nodig gebaseerd op uw toestemming.

Interactie met u 

Wij verzamelen gegevens wanneer u met ons in interactie bent en wanneer wij op u reageren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Reageren op uw opmerkingen of vragen
 • Klantenondersteuning bieden
 • Vragen om feedback over onze Producten

Daartoe verwerken wij uw interactiegegevens zoals bijvoorbeeld:

 
 • Naam (indien door u opgegeven)
 • E-mailadres en/of telefoonnummer 
 • Inhoud van uw vraag en feedback
 

Deze gegevens zijn niet verplicht, maar worden door u naar eigen goeddunken verstrekt.

De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om met u te communiceren, u ondersteuning te bieden en u in staat te stellen naar eigen goeddunken feedback te geven.

Wanneer wij onze Producten aan onze zakelijke klanten (bijv. Universiteiten of andere Academische Instellingen) aanbieden, verwerken wij (als Verwerkingsverantwoordelijke) de volgende soorten persoonsgegevens:

Doel en daarmee verband houdende verwerkingen

Soort Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Beheer van het contract en onze klantenrelatie: 

Wij verzamelen contactgegevens en factureringsgegevens over onze zakelijke klant en zijn contactpersoon om de Producten te registreren, te factureren en te leveren, om de relatie met onze klant te beheren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Daartoe verwerken wij uw contactgegevens en betalingsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • Naam*
 • E-mailadres en telefoonnummer*
 • Academische Instelling, zoals Universiteit*
 • Geografische ligging (land/provincie)*
 • Betalingsgegevens, voor zover persoonsgegevens zijn opgenomen* 

*De beschreven gegevens zijn verplicht voor de vermelde doeleinden.

De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract of om op verzoek van u stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Boekhouding, Financiële administratie en Belastingen)

Analytics en productverbetering:

Wij verzamelen informatie over hoe u onze Producten gebruikt. Wij zullen de beschreven informatie gebruiken om onze Producten te analyseren en te verbeteren.

Voor dit doel verwerken wij uw productgebruiksgegevens, zoals

 • gegevens over hoe u onze Producten gebruikt, zoals de tijd die u besteedt aan interactie met bepaalde functies en de datum en tijd van uw bezoeken
 • prestatiegegevens, zoals hoe bepaalde functies worden gebruikt
 • technische informatie, zoals IP-adres, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie (land/staat)

De beschreven gegevens zijn niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor de genoemde doeleinden.

De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf, met inbegrip van onze Producten, te analyseren en te verbeteren.

Voor zover cookies en gelijkwaardige technologieën worden gebruikt voor analytische doeleinden, is de verwerking, waar nodig, gebaseerd op toestemming.

Interactie met u: 

Wij verzamelen gegevens wanneer u met ons in interactie bent en wanneer wij op u reageren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Reageren op uw opmerkingen of vragen
 • Vragen om feedback over onze Producten

Daartoe verwerken wij gegevens over uw interactie met ons, zoals bijvoorbeeld:

 • Naam (indien door u opgegeven)
 • E-mailadres en/of telefoonnummer 
 • Inhoud van uw communicatie en feedback

Deze gegevens zijn niet verplicht, maar worden door u naar eigen goeddunken verstrekt.

De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om met u te communiceren, u ondersteuning te bieden en u in staat te stellen naar eigen goeddunken feedback te geven.

Waar wij naar ons gerechtvaardigd belang hebben verwezen als rechtsgrondslag voor de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens, hebben wij een afweging van die belangen gemaakt om er zeker van te zijn dat ons belang niet zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Indien u meer informatie wenst over deze afwegingstoets, kunt u ons per e-mail bereiken op privacy@instructure.com.

Wij houden ons niet bezig met automatische besluitvorming, reclame voor studenten of profilering. 

 1. Bekendmaking van informatie.

Gemeenschappelijke entiteiten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die onder gemeenschappelijk eigenaarschap of controle van Instructure vallen, waaronder aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen. Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om persoonsgegevens binnen de groep door te geven voor interne administratieve doeleinden, zoals voor het op elkaar afstemmen van bedrijfsactiviteiten en het verstrekken van onze Producten.

Externe dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens met bevoegde externe dienstverleners delen met als enig doel u onze Producten te leveren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie delen met dienstverleners die onze Producten hosten. 

Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om persoonlijke informatie die wij met hen delen te gebruiken voor hun eigen reclame- of marketingdoeleinden, of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die zij aan Instructure leveren. 

Zoals wettelijk vereist. In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn om informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, vrij te geven, bijvoorbeeld wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke of regelgevende processen (zoals een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een onderzoek van de overheid).

Bestuurswijziging. Wij kunnen informatie over u delen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van onze zaken of activa aan een ander bedrijf. Indien informatie op deze manier wordt gedeeld, zal daarvan melding worden gemaakt op onze website www.instructure.com.

 1. Overdrachten naar derde landen.

Onze aangesloten ondernemingen en sommige van onze externe dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het VK, waaronder in de VS, zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER en het VK met zich meebrengt, waardoor overheidsinstanties toegang tot die gegevens kunnen krijgen. Om er echter voor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen, hebben wij ons ervan vergewist dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de overdracht mogelijk te maken, onder meer wanneer de Europese Commissie (of in het geval van het VK, de regering van het VK) van oordeel is dat het land een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt; of door gebruik te maken van specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde contracten (modelcontractbepalingen) die persoonsgegevens een in wezen gelijkwaardige bescherming bieden als in de EER of het VK. 

Indien u meer informatie wenst over onze aangesloten ondernemingen en huidige externe dienstverleners die buiten de EER of het VK gevestigd zijn en over de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn om de overdracht van persoonsgegevens mogelijk te maken, kunt u die bij ons opvragen. U kunt uw verzoek per e-mail aan ons richten op privacy@instructure.com.

 1. Bewaren van informatie.

Wij bewaren de door ons verzamelde persoonsgegevens wanneer wij daarvoor een doorlopende legitieme reden hebben. Wanneer wij geen doorlopende legitieme reden meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze wissen of anonimiseren.

 • Wij bewaren uw consumentengegevens voor accountbeheer totdat u uw account (of de inhoud ervan) verwijdert.
 • De ten behoeve van het contractbeheer en de klantenrelatie verzamelde gegevens over onze zakelijke klanten worden voor de duur van de relatie met onze klant en overeenkomstig de toepasselijke boekhoud- en belastingwetten bewaard.
 • Technische gegevens en gebruiksgegevens die verzameld worden voor analytische doeleinden en productverbetering worden bewaard gedurende een periode van .... vanaf het moment waarop de gegevens verzameld werden.
 • Gegevens met betrekking tot interacties worden verwerkt totdat de vraag/het probleem is opgelost.

Gegevens kunnen langer bewaard worden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien bewaring noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 1. Uw rechten.

U hebt bepaalde keuzemogelijkheden met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van die keuzemogelijkheden, hoe u hier gebruik van kunt maken en eventuele beperkingen.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om:

 • te verzoeken om inzage in uw persoonlijke informatie. Op grond van dit recht kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken. (Art. 15 AVG) 
 • Te verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u hebben. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben, laten corrigeren. U kunt ook sommige van uw persoonsgegevens wijzigen door uw productprofiel te bewerken. (Art. 16 AVG)
 • Te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Op grond van dit recht kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij ze zouden blijven verwerken. (Art. 17 AVG)
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) beroepen en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. (Art. 21 AVG)
 • Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden waarom wij ze verwerken. (Art. 18 AVG) 
 • Te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij (ook bekend als gegevensportabiliteit) wanneer de verwerking op ons contract met u of op uw toestemming gebaseerd is. (Art. 20 AVG)
 • Wanneer onze verwerking uitsluitend op uw specifieke toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. (Art. 7 AVG)

Indien u gebruik wenst maken van een van de rechten inzake gegevensbescherming waarover u beschikt, kunt u uw verzoek per e-mail aan ons richten op privacy@instructure.com en wij zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behandelen. 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit binnen de EU (of bij de ICO als u in het VK gevestigd bent) als u niet tevreden bent over onze praktijken inzake gegevensbescherming. (Art. 77 AVG)

 1. Beveiliging van uw gegevens.

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik of bekendmaking. U kunt meer details over ons beveiligingsprogramma vinden door onze webpagina over beveiliging hier te bezoeken en onze beveiligings- en due diligence-documenten te bekijken.

Ondanks deze maatregelen dient u zich ervan bewust te zijn dat wij de veiligheidsrisico's in verband met persoonsgegevens niet volledig kunnen uitsluiten. Geen enkele methode van doorgifte via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Alle content die u plaatst of input die u geeft tijdens het gebruik van onze Producten is op uw eigen risico. 

0

Support

You may contact us at anytime with questions by emailing us at privacy@instructure.com

0

Previous Versions

You can access the previous version of our Product Privacy Notice here.